نیروهای مورد نیاز:

1- کارشناس بازرگانی خارجی آقا، مسلط به زبان انگلیسی و آشنا به حسابداری.

2- کارشناس دیجیتال مارکتینگ جنسیت خانم و آقا.

3- نماینده علمی.